KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SCUTUM POLSKA SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. OCHRONA DANYCH

Ochrona Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszych stron internetowych jest traktowana bardzo poważnie. Poniżej informujemy Państwa o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z oferowanych tam usług.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to indywidualne dane, które odnoszą się do danej osoby lub które umożliwiają ustalenie związku z daną osobą, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, dane konta bankowego itp. W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby.

3. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DANE KONTAKTOWE

1) Administratorem danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: Scutum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Storrady Świętosławy 1a, 71 – 602 Szczecin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000490196, NIP 7792418717, REGON 302600730, której akta rejestrowe znajdują się w dyspozycji Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 zł wpłaconym w całości;

2) Osobami odpowiedzialnymi za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej są członkowie zarządu Scutum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

3) Z inspektorem ochrony danych osobowych (dalej: „IOD”) można skontaktować się pod adresem Scutum Polska sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1a, 71 – 602 Szczecin.

4. PRAWO DO INFORMACJI, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, PRZENOSZENIA DANYCH, ODWOŁANIA ZGODY, ZŁOŻENIA SPRZECIWU CO DO PRZETWARZENIA ORAZ SKARGI NA PRZETWARZANIE,

1) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Scutum przysługuje prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych przez Scutum danych osobowych. W szczególności takie osoby mogą zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą zostać ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, istnieniu prawa do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Scutum, źródle pochodzenia danych osobowych danej osoby, jeżeli nie zostały pozyskane przez Scutum bezpośrednio od takiej osoby, jak również informacji o zastosowaniu zautomatyzowanego algorytmu podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania, w tym w celach profilowania.

2) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Scutum przysługuje prawo do sprostowania nieprawidłowych danych ich dotyczących oraz, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków wynikających z RODO, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, np. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją dotyczącą osoby, której dane są przetwarzane.

3) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Scutum ma prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które ona sama przekazała Scutum, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu formacie.

4) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Scutum następuje na podstawie zgody osoby, która takie dane udostępniła, to taka zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5) W każdej chwili osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Scutum ma prawo do złożenia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe nie ma wpływu na prawa tych osób wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6) Wszelkie wnioski o udzielenie informacji lub sprzeciw wobec przetwarzania danych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dpo@scutum.fr lub na adres podany w punkcie 3, ustęp 3.

5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

1) Scutum nie stosuje zautomatyzowanego algorytmu podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym w celach profilowania.

6. ZAPISYWANIE DANYCH DOSTĘPOWYCH PODCZAS ODWIEDZANIA STRONY INTERNETOWEJ

1) Każde wejście na stronę internetową Scutum powoduje zapisanie dane dostępu do strony, które są zapisywane w pliku protokołu na serwerze dostawcy tej usługi.

2) Taki zapis danych składa się na przykład z adresu IP użytkownika, daty i godziny żądania, nazwy żądanego pliku, ilości przesłanych danych i statusu dostępu, opisu używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz nazwy dostawcy usług internetowych.

3) Dane te są gromadzone z przyczyn technicznych. Ich analiza, bądź przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach statystycznych, bez podawania danych osobowych (liczba odwiedzających i popularność stron). Dane te są automatycznie usuwane najpóźniej po 14 dniach.

7. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1) W przypadku korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie loguje się lub nie rejestruje w celu korzystania ze strony internetowej lub w inny sposób nie przekazuje Scutum informacji, żadne dane osobowe nie są gromadzone, z wyjątkiem danych wymienionych w punkcie 6.2, które są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika w celu technicznego umożliwienia odwiedzenia strony internetowej.

2) Zgodnie z art. 16 RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo domagać się bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez Scutum;

3) Zgodnie z art. 17 RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych przechowywanych przez Scutum, chyba że przetwarzanie jest konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

4) Zgodnie z art. 18 RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5) zgodnie z art. 20 RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Scutum, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli

a. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6) Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo do odwołania raz udzielonej Scutum zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że Scutum nie ma prawa kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę w przyszłości.

7) Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Scutum ma prawo również prawo na podstawie art. 77 RODO złożyć skargę do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez podmiot trzeci, osoba, której dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające ze szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku każdemu przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, które jest realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

W celu realizacji prawa do odwołania lub sprzeciwu, należy skierować odpowiednią wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej dpo@scutum.fr.

8. PLIKI COOKIES

1) Scutum, ani też prowadzona dla Scutum strona internetowa nie korzysta z plików cookies

2) jeżeli użytkownicy strony internetowej korzystają z usług podmiotów zewnętrznych (np. Google Maps), to usługi takie korzystają z plików cookies i będą je zapisywać na komputerze użytkownika.

9. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ SCUTUM

1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej Scutum oferuje różne usługi, z których każdy użytkownik może skorzystać, jeśli jest zainteresowany. W tym celu konieczne jest podanie niezbędnych, wymaganych przez stronę danych osobowych, które Scutum wykorzystuje do świadczenia danej usługi. Jeżeli konieczne jest podanie przez użytkownika dodatkowych dobrowolnych informacji, jest to zawsze odpowiednio zaznaczone.

2) W przypadku kontaktu ze Scutum drogą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, adres e-mail użytkownika oraz, nazwisko, numer telefonu o ile zostaną wskazane, tak samo jak treść przesłanej wiadomości będą przez Scutum przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie.

3) Administrator danych osobowych (Scutum) może przekazywać otrzymane dane osobowe firmom z obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego obszaru Gospodarczego, które przetwarzają je w imieniu Scutum i ściśle według przekazanych przez Scutum instrukcji (zlecone przetwarzanie danych). W razie potrzeby dane osobowe mogą również zostać przekazane w ramach grupy kapitałowej, do której przynależy Scutum. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim do samodzielnego przetwarzania.

4) Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania danych do czasu upływu okresu przechowywania. W takim przypadku przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

10. KORZYSTANIE Z GOOGLE MAPS

1) Na stronie kontaktowej Scutum wykorzystywany jest serwisu mapowego Google Maps. W celu korzystania z tego serwisu każdy użytkownik musi wyrazić zgodę na integrację z Google Maps, klikając na przycisk "Załaduj Google Maps". Dopiero wtedy zostanie nawiązane połączenie z serwerami Google. Mapy Google mogą zapisywać pliki cookie w przeglądarce użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

11. INFORMACJA O BRAKU POUFNOŚCI W KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

1) Należy zawsze mieć na uwadze, że w przypadku zwykłego, nieszyfrowanego korzystania z sieci Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie można nigdy zagwarantować pełnej poufności i bezpieczeństwa danych. Z powyższych względów Scutum zaleca przekazywania danych i informacji poufnych przy wykorzystaniu korespondencji tradycyjnej.

12. AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI/OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Niniejsza klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych jest w pełni aktualna na dzień zapoznawania się z nią przez użytkownika. Jednocześnie ze względu na ciągły rozwój strony internetowej Scutum oraz ofert na niej zawartych lub ze względu na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, może być konieczna aktualizacja, bądź zmiana przedmiotowej klauzuli, co Scutum niniejszym zastrzega.