OGÓLNE WARUNKI
ZAWIERANIA UMÓW

spółki Scutum Polska sp. z o.o.

dotyczące świadczenia usług i dostawy w zakresie bezpieczeństwa i elektrotechniki


Pobierz regulamin w formacie PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Zakres obowiązywania

1.1. Spółka Scutum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Storrady Świętosławy 1a, 71 – 602 Szczecin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000490196, NIP 7792418717, REGON 302600730, której akta rejestrowe znajdują się w dyspozycji Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 zł wpłaconym w całości (dalej: „Zleceniobiorca”), świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa oraz elektrotechniki, w tym również dokonuje dostaw towarów.

1.2. Poniższy dokument – Ogólne warunki zawierania umów (dalej: „OWU”) dotyczy wszelkich transakcji zawieranych przez Zleceniobiorcę i uznaje się je za zaakceptowane przez Zleceniodawcę z chwilą zawarcia Umowy – z chwilą przyjęcia oferty, ewentualnie jeżeli akceptacja oferty nie nastąpiła, nie później niż z chwilą odbioru przez Zleceniodawcę towaru podlegającego dostawie, bądź odbioru świadczonej przez Zleceniobiorcę usługi.

1.3. Wszelkie odstępstwa od postanowień OWU wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

1.4. Niniejsze OWU mają zastosowanie również do świadczeń i dostaw uzupełniających, stanowiących kontynuację bądź rozszerzenie wcześniej zrealizowanych lub zleconych do realizacji świadczeń lub zamówień, również w przypadku gdy strony wstąpią w - lub już utrzymują - stałe stosunki handlowe.

2. Treść umowy

2.1. Zakres dostawy lub usługi realizowanej przez Zleceniobiorcę wynika z pisemnej umowy zawartej ze Zleceniodawcą. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w formie pisemnej, o rodzaju i zakresie konkretnego świadczenia decyduje oferta Zleceniobiorcy zaakceptowana przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień, bądź oświadczenie Zleceniobiorcy o przyjęciu świadczenia do realizacji na warunkach proponowanych przez Zleceniodawcę.

2.2. Korespondencja, bądź dokumentacja sporządzona lub wymieniona przez strony przed zawarciem umowy, w szczególności szkice, opisy i kosztorysy, nie stanowią części umowy, chyba że zostało to jednoznacznie uzgodnione w treści tej korespondencji, bądź umowy. Informacje zawarte w katalogach, broszurach i innych dokumentach dotyczące wymiarów, wagi lub innych danych technicznych sprzętów oferowanych przez Zleceniobiorcę, w tym dotyczące wydajności, oraz rysunki, nie stanowią wiążących informacji o produktach i nie mogą być traktowane jako potwierdzona specyfikacja techniczna.

2.3. Czynności doradcze personelu Zleceniobiorcy lub jego przedstawicieli nie są wiążące – nie mogą być traktowane jako gwarancja określonego rezultatu, przy czym są one oparte na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu Zleceniobiorcy i są udzielane profesjonalnie i według jego najlepszej wiedzy.

2.4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, w toku realizacji świadczenia, w stosunku do pierwotnie uzgodnionych przez strony parametrów i urządzeń, o ile wynikają one z postępu technologicznego lub w indywidualnych przypadkach okażą się istotne lub wręcz niezbędne do prawidłowego działania realizowanej w ramach świadczenia instalacji. Zleceniobiorca będzie mógł postąpić analogiczne, gdy zamówione przez Zleceniodawcę towary, bądź towar są niedostępne lub okaże się, że uzgodniony przedmiot nie spełnia wszystkich określonych lub pożądanych przez Zleceniodawcę właściwości użytkowych. Wszelkie zmiany dokonywane na podstawie postanowień przedmiotowego punktu mogą być dokonane przez Zleceniobiorcę wyłącznie, gdy są one wprowadzane nieodpłatne, uwzględniają interesy Zleceniodawcy i są uzasadnione z jego punktu widzenia, a uzyskiwana przez Zleceniodawcę usługa lub towar są równoważne. Podczas zawierania umowy/składania zamówienia Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania Zleceniobiorcy, oczekiwanego rezultatu uzyskiwanego świadczenia oraz do określenia, czy wykonanie w żaden sposób nie może odbiegać od ustaleń. Ponadto Zleceniodawca może domagać się wykonania świadczenia zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, jeśli udowodni Zleceniobiorcy, że zmieniona usługa nie jest obiektywnie równoważna.

2.5. Zleceniobiorca ma prawo do realizacji świadczenia w częściach, w zakresie odpowiednim dla Zleceniodawcy. W takim wypadku Zleceniobiorca ma prawo do uzyskania zapłaty w częściach odpowiadających zakresowi zrealizowanego świadczenia, stosowanie do postanowień pkt 7.6. OWU.

II. Terminy realizacji świadczeń, przeniesienie ryzyka, zastrzeżenie własności

3. Terminy realizacji świadczeń

3.1. Zleceniobiorca ma obowiązek rozpocząć realizację świadczenia objętego umową najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym jeżeli strony uzgodniły konieczność zapłaty zaliczki na poczet realizacji świadczenia przez Zleceniobiorcę określony powyżej termin rozpoczyna swój bieg w dniu zaksięgowania wpłaty środków tytułem zaliczki na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. Nadto jeżeli po zawarciu umowy konieczne jest uzyskanie od Zleceniodawcy dodatkowych informacji niezbędnych w celu realizacji świadczenia, bieg opisanego w zdaniu pierwszym terminu rozpoczyna się w dniu uzyskania kompletu danych i informacji od Zleceniodawcy, przy czym Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania ich w formie tekstowej – pisemnej, faksem bądź e-mailem. Każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian przez Zleceniodawcę w zakresie specyfikacji zakresu świadczenia, ewentualnie przekazania, bądź zmiany informacji dodatkowych, termin realizacji świadczenia ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, o którego długości Zleceniobiorca poinformuje zwrotnie Zleceniodawcę.

3.2. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie świadczenia w części lub w całości, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofy i wypadki oraz epidemie i ich skutki, w tym również w zakresie wirusa SARS – COV – 2; niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację świadczenia; akty władzy państwowej np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.; strajki; lokauty; poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, w tym brak środków transportu; trudności w pozyskiwaniu materiałów; wstrzymanie dostaw towarów; zakłócenia w działaniu operacyjnym przedsiębiorstwa; zakłócenia w dostawach mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej.

3.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przeszkód, które uniemożliwiają Zleceniobiorcy terminową realizację świadczenia – nawet jeśli okoliczności te wystąpią u poddostawców lub podwykonawców Zleceniobiorcy – termin realizacji świadczenia zostanie wydłużony o czas trwania utrudnienia oraz ewentualny uzasadniony czas rozruchu przedsiębiorstwa.

3.4. W przypadku wydłużenia czasu realizacji świadczenia z powodów opisanych w pkt 3.3. Zleceniodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych. Zleceniobiorca może powołać się na wymienione okoliczności tylko wtedy, gdy niezwłocznie zawiadomi Zleceniodawcę o ich wystąpieniu.

3.5. Jeżeli realizacja świadczenia przestanie być możliwa w całości, bądź w części ze względów wymienionych w pkt 3.3. powyżej, Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku realizacji świadczenia w tym zakresie. W takim przypadku każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących przesłankę odstąpienia od umowy (art. 395 § 1 KC), przy czym odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca ma prawo domagać się wypłaty całości wynagrodzenia za część świadczenia zrealizowaną do dnia odstąpienia oraz zwrotu kosztów poniesionych w odniesieniu do niewykonanej jeszcze części świadczenia, zgodnie z cenami ustalonymi w umowie.

3.6. Uprawnienie opisane w pkt 3.5. powyżej przysługuje również każdej ze stron umowy w przypadku, gdy termin realizacji świadczenia objętego umową w całości, bądź w części, uległ przesunięciu w stosunku do terminu ustalonego przez strony, bądź określonego na podstawie pkt. 3.1. OWU o więcej niż trzy miesiące.

3.7. W przypadku wstrzymania realizacji świadczenia na żądanie, bądź z winy Zleceniodawcy, przykładowo w przypadku odmowy, czy też utrudnień w dokonaniu ustaleń niezbędnych dla prawidłowej realizacji świadczenia takich jak określenie przez Zleceniodawcę sposobu montażu zakupionych towarów, o więcej niż cztery tygodnie, Zleceniobiorca przystąpi do dalszej realizacji świadczenia objętego umową w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie, od dnia otrzymania odpowiedniego oświadczenia Zleceniodawcy, bądź dokonania ostatecznych i wiążących ustaleń w zakresie niezbędnym dla kontynuowania realizacji usługi.

3.8. W przypadku zwłoki Zleceniobiorcy z realizacją usługi objętej umową, w stosunku do terminów ustalonych przez strony, bądź określonych na podstawie pkt 3.1. OWU, Zleceniodawca przed skorzystaniem z uprawnienia do wypowiedzenia umowy, bądź odstąpienia od niej zobowiązany będzie do pisemnego wezwania Zleceniobiorcy do realizacji świadczenia i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, rozsądnego terminu, który nie może jednak być krótszy niż dwa tygodnie.

4. Miejsce realizacji świadczenia, wysyłka, przejście ryzyka na Zleceniodawcę

4.1. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba, oddział, bądź placówka, czy też magazyn Zleceniobiorcy (dalej: ”Oddział”).

4.2. O ile nie uzgodniono inaczej, Zleceniodawca ponosi koszty wysyłki przedmiotu sprzedaży od miejsca, w którym znajduje się Oddział Zleceniobiorcy. Jeżeli nie zawarto żadnych uzgodnień dotyczących sposobu i zasad realizacji wysyłki, dostawa nastąpi wedle uznania Zleceniobiorcy, przy czym nie jest on zobowiązany do wyboru najtańszej metody wysyłki, a jedynie taką, która najszerszym zakresie zabezpiecza jakość i terminowość dostawy. Jeżeli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zakupu przechodzi na niego, z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży do doręczenia, nawet jeśli uzgodniono dostawę franco fracht. Przedmiot sprzedaży może zostać dodatkowo ubezpieczony od uszkodzeń transportowych i pożarowych, na życzenie i koszt Zleceniodawcy.

4.3. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego towaru bezpośrednio po jego doręczeniu, przy obecności kuriera pod kątem uszkodzeń transportowych. Ewentualne uszkodzenia należy odnotować na potwierdzeniu odbioru, bądź liście przewozowym. Zleceniodawca podlega w tym zakresie przepisom powszechnie obowiązującego prawa i jest zobowiązany do dochowania odpowiedniej staranności w zakresie weryfikacji przedmiotu sprzedaży oraz obowiązku zawiadomienia Zleceniobiorcy o ewentualnie stwierdzonych wadach i uchybieniach.

4.4. Jeżeli Zleceniodawca stwierdzi wady w przedmiocie sprzedaży, a następnie zgłosi je Zleceniobiorcy, to wadliwy przedmiot nie może być odsprzedany, instalowany, przetwarzany, ani wykorzystywany w żaden inny sposób, dopóki Zleceniobiorca nie uzyska możliwości weryfikacji zgłoszonych wad i zastrzeżeń.

4.5. Jeżeli realizacja usługi została opóźniona, bądź wstrzymana na życzenie Zleceniodawcy lub z przyczyn, za które Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, wszelkie ryzyka i obciążenia wynikające z tego faktu i z nim związane przechodzą na Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich kosztów poniesionych przez niego w związku z takim opóźnieniem, w tym w szczególności związanych z przygotowaniem, przechowywaniem, jak również ewentualnymi niezbędnymi podróżami przedstawicieli Zleceniobiorcy, na każde żądanie Zleceniobiorcy.

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1. Zleceniobiorca zastrzega, że przejście na Zleceniodawcę prawa własności towarów podlegających sprzedaży następuje z chwilą całkowitego uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich wierzytelności z tytułu danej zawartej umowy, w tym nie tylko należności głównej, ale również należności ubocznych, a w szczególności odpowiednich odsetek. Zleceniobiorca zastrzega przy tym, a Zleceniodawca niniejszym potwierdza, że wszelkie wpłaty dokonywane przez Zleceniodawcę, będą zawsze księgowane zgodnie z dyspozycją art. 451 § 2 i 3 KC, tj. w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego, a w ramach tej należności w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych, w tym odsetek, zaś dopiero na końcu na poczet należności głównej.

5.2. Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich, ani też cesji jako zabezpieczenie spłaty innej wierzytelności, niż te na rzecz Zleceniobiorcy.

5.3. Zleceniodawca zobowiązny jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego oraz o wszelkich przypadkach prób ingerencji osób trzecich w prawa własności towarów należących do Zleceniobiorcy (np. zajęcia komorniczego).

5.4. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego OWU, bądź umownych dowolnej umowy zawartej na jego podstawie, w tym w szczególności nieuiszczenia należnej ceny zakupu w ustalonym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pod warunkiem uprzedniego wezwania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, do spełnienia świadczenia i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż tydzień. Zleceniobiorca może również bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać spełnienia świadczenia i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia Zleceniodawcy, lub żądać zwrotnego wydania towaru z uwagi na brak przejścia prawa własności. Żądanie wydania towaru nie stanowi jednoczesnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.5. Pomimo zastrzeżenia przejścia własności sprzedawanych przez Zleceniobiorcę towarów, Zleceniodawca jest upoważniony do zawierania umów zobowiązaniowych dotyczących dalszego przeniesienia własności wedle własnego uznania, w tym do ich dalszej sprzedaży innym podmiotom, bądź ich wykorzystania w toku realizacji usług na rzecz innych podmiotów w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej. W celu uniknięcia wątpliwości i zabezpieczenia zastrzeżenia prawa własności Zleceniobiorcy przysługują następujące uprawnienia:

5.5.1. zastrzeżenie przejścia własności rozciąga się na własność rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia zakupionego u Zleceniobiorcy towaru do pełnej wartości rzeczy objętej zastrzeżeniem, przy czym jeżeli rzeczy ruchome zostały połączone lub pomieszane w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, dotychczasowi właściciele stają się współwłaścicielami całości, a udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych. Jednakże gdy towar objęty zastrzeżeniem własności, podlegający połączeniu ma wartość znacznie większą aniżeli pozostałe, rzeczy mniejszej wartości stają się jego częściami składowymi. W przypadku dalszej odsprzedaży rzeczy powstałej z przetworzenia, zmieszania lub połączenia, o której mowa powyżej punkty 5.1. do 5.4 znajdują odpowiednie zastosowanie.

5.5.2. w przypadku umów zobowiązaniowych dotyczących dalszego przeniesienia własności towaru lub powstania nowej rzeczy, o czym mowa w pkt 5.5.1. powyżej, i powstania roszczeń wobec osób trzecich Zleceniodawca zawrze ze Zleceniobiorcą umowę cesji uprawniającą Zleceniobiorcę do dochodzenia wszelkich roszczeń wobec tych osób, Zleceniobiorca w dalszym ciągu może zaspokoić swoje roszczenia bezpośrednio z majątku Zleceniodawcy. Zobowiązania Zleceniodawcy określone w ust. 5.3 (obowiązek informacyjny na piśmie) mają zastosowanie również do wierzytelności, o których mowa w przedmiotowym punkcie.

5.5.3. po zawarciu umowy cesji, o której mowa w pkt 5.5.2. Zleceniodawca pozostanie upoważniony do dochodzenia wierzytelności wobec osoby trzeciej w imieniu Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca zachowuje możliwość dochodzenia takiego roszczenia w imieniu własnym. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie dochodzić zwrotu należnego mu świadczenia osobiście tak długo, jak Zleceniodawca będzie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z umowy w stosunku do Zleceniobiorcy, w szczególności będzie realizował płatności w terminie, nie nastąpi zagrożenie jego wypłacalności oraz Zleceniobiorca nie wezwie Zleceniodawcy do wydania towarów objętych zastrzeżeniem własności zgodnie z punktem 5.4. OWU. W razie wystąpienia dowolnego z opisanych przypadków Zleceniobiorca ma prawo żądać, aby Zleceniodawca, podał do wiadomości Zleceniobiorcy aktualne informacje dotyczące tych wierzytelności, w tym w szczególności wszelkie dane niezbędne do dochodzenia wierzytelności oraz przekazał niezbędne w tym celu dokumenty, a nadto poinformował wszelkie osoby trzecie o zawarciu umowy cesji. Ponadto Zleceniobiorca zachowuje prawo do odwołania upoważnienia Zleceniodawcy do dalszego zbywania i przetwarzania zastrzeżonych towarów.

5.5.4. Jeżeli realna wartość zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę przekroczy wartość wierzytelności Zleceniobiorcy o 10%, na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca dokona ograniczenia wysokości zabezpieczeń według swojego wyboru do wysokości 100% wartości wierzytelności.

III. Wynagrodzenie i zasady płatności

6. Ceny

6.1. W przypadku zawarcia ze Zleceniobiorcą umowy sprzedaży ceny towarów są cenami loco fabryka lub loco magazyn, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Opakowanie i ewentualny montaż nie są wliczone w cenę, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

6.2. Ceny podane przez Zleceniobiorcę stanowią ceny netto – nie zawierają wysokości podatku od towarów i usług VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Podatek VAT zostanie doliczony do wartości ceny w chwili wystawienia faktury w wysokości zgodnej ze stawką obowiązującą w chwili jej wystawienia.

6.3. Jeżeli w ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych – poza sprzedażą towarów, a usługi te mają być świadczone po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo ustalenia cen zgodnie z postanowieniami pkt 6.4. oraz 6.5., o ile koszt wykonania usługi ulegnie zmianie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia realizacji usługi. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy strony uzgodniły cenę stałą.

6.4. Do zmiany wysokości ceny może dojść w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności prowadzące do zmiany wysokości kosztów całkowitych, które zobowiązany jest ponieść Zleceniobiorca w celu realizacji umowy, w tym w szczególności jeżeli nastąpi zmiana kosztów pośrednich, wysokości wynagrodzeń pracowników, bądź cen materiałów lub wystąpią inne zmiany mające wpływ na ogólne koszty operacyjne przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. Wzrost poszczególnych rodzajów kosztów, np. zwiększenie kosztów dystrybucji i dostawy towarów, może być podstawą do podwyżki wynagrodzenia wyłącznie w takim zakresie, w jakim koszty te nie będą mogły być skompensowane przez spadające koszty lub ceny w innych obszarach, takich jak przykładowo paliwo, opłaty leasingowe itp. Analogicznie w przypadku obniżki kosztów w poszczególnych obszarach Zleceniobiorca obniży wartość wynagrodzenia, o ile takie obniżki kosztów nie zostaną w całości lub częściowo skompensowane wzrostami w innych obszarach. Zleceniobiorca dokonuje zmiany cen w taki sposób, aby zarówno obniżki kosztów, jak i ich podwyżki stanowiły elementy cenotwórcze w równym stopniu, aby zmiana cen, bądź kosztów nie prowadziła do pokrzywdzenia żadnej ze stron.

6.5. Zmiany cen, bądź wynagrodzenia na podstawie pkt 6.4. powyżej, mogą nastąpić jedynie w przypadku, gdy czynniki cenotwórcze uległy zmianie już po zawarciu umowy, a ich przewidzenie było niemożliwe. Nadto zmiany te muszą zostać zgłoszone Zleceniodawcy i udokumentowane.

6.6. Jeżeli wzrost ceny , bądź wynagrodzenia zgodnie z pkt 6.3. OWU przekroczy 10% w stosunku do uzgodnionej pierwotnie wartości, Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy w części jeszcze nie wykonanej, postanowienie pkt 3.5. OWU stosuje się odpowiednio.

7. Zasady realizacji płatności

7.1. O ile nie uzgodniono inaczej, roszczenia stwierdzone fakturami Zleceniobiorcy stają się wymagalne w ciągu pięciu dni kalendarzowych od dnia ich wystawienia.

7.2. W przypadku braku odmiennych ustaleń wynagrodzenie za prace i usługi montażowe rozliczane będzie wedle następującego harmonogramu: zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia należna w chwili zawarcia umowy; 30% wartości wynagrodzenia należna w chwili rozpoczęcia montażu; 40% wartości wynagrodzenia należne w chwili przekazania instalacji do odbioru.

7.3. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz Zleceniobiorcy, a nie jego przedstawicieli, bądź podwykonawców. Za datę zapłaty uważa się datę fizycznego otrzymania środków przez Zleceniobiorcę, lub zaksięgowania środków na jego rachunku bankowym.

7.4. Zleceniobiorca zastrzega, a Zleceniodawca niniejszym potwierdza, że wszelkie wpłaty dokonywane przez Zleceniodawcę, będą zawsze księgowane zgodnie z dyspozycją art. 451 § 2 i 3 KC, tj. w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego, a w ramach tej należności w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych, w tym odsetek, zaś dopiero na końcu na poczet należności głównej.

7.5. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy z płatnością zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zleceniobiorca jest uprawniony do żądania odsetek z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych oraz kwoty zryczałtowanej należnej z tytułu dochodzenia należności, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424), o ile Zleceniodawca jest przedsiębiorcą.

7.6. W przypadku spełnienia świadczenia w części Zleceniobiorca ma prawo żądania zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej części zrealizowanego świadczenia. Prawo do wstrzymania się ze świadczeniem wzajemnym Zleceniodawcy na podstawie art. 482 par. 2 KC, nie doznaje ograniczenia w związku z postanowieniami niniejszego punktu.

7.7. Zleceniodawca nie ma prawa do dokonania potrącenia jakichkolwiek swoich należności wobec Zleceniobiorcy ze świadczeniami należnymi Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy, w tym w szczególności z należnym, a niewypłaconym wynagrodzeniem, chyba że roszczenie podlegające potrąceniu zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Zleceniodawca nie jest również uprawniony do wstrzymania wypłaty świadczenia na rzecz Zleceniodawcy, chyba że w umowie wprost zastrzeżono coś innego.

7.8. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od umowy lub ją rozwiąże, mimo że Zleceniobiorca nie naruszył swoich obowiązków, lub jeżeli Zleceniodawca złoży oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu rozwiązania umowy, a nadto karę umowną w 20% wartości brutto uzgodnionego wynagrodzenia za usługi jeszcze niewykonane. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zleceniobiorcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody, przy czym w zakres szkody zalicza się zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans.

7.9. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany przez niego do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

7.10. Zleceniobiorca oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 poz. 106) dokonuje wyboru płatności należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu umów zawartych na podstawie przedmiotowego OWU z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

7.11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT identyfikującymi się numerami NIP wskazanymi w komparycji Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku na żadnej podstawie faktycznej, bądź prawnej. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany.

IV. Postanowienia dotyczące pozostałych prac i usług montażowych

8. Obowiązujące przepisy

8.1. Do świadczenia usług budowlanych i montażowych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlane oraz o dzieło w zakresie w jakim znajdują odpowiednie zastosowanie, chyba że w umowie lub niniejszych OWU ustalono inne zasady.

8.2. W przypadku usług serwisowych, bądź przeglądu technicznego i naprawy zastosowanie znajdują postanowienia odrębnie zawartej umowy serwisowej oraz uzgodnione OWU.

9. Prace montażowe

9.1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac montażowych Zleceniodawca zobowiązany jest bez wezwania udzielić Zleceniobiorcy niezbędnych informacji o lokalizacji ukrytych linii energetycznych, gazowych, wodociągowych lub podobnych, a także informacji statycznych niezbędnych dla realizacji usługi.

9.2. Zleceniodawca zobowiązuje się do poświadczenia pracy wykonanej przez monterów i personel montażowy codziennie lub co tydzień, według wyboru Zleceniobiorcy. Zleceniodawca potwierdza również zakończenie instalacji lub montażu na formularzach dostarczonych przez Zleceniobiorcę.

9.3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i w odpowiednim czasie:

9.3.1. ekipy pomocniczej pracowników fizycznych nie posiadających szczególnych kwalifikacji w ilości i zakresie określonym przez Zleceniobiorcę, a w razie potrzeby również murarzy, stolarzy, ślusarzy, operatorów dźwigów, innych wykwalifikowanych pracowników z potrzebnymi narzędziami w niezbędnej ilości, w celu wykonania wszelkich niezbędnych prac ziemnych, instalacyjnych, wykuć, prac na rusztowaniach, prac tynkarskich, malarskich jak również innych poza branżowych prac dodatkowych,

9.3.2. wymaganych materiałów budowlanych,

9.3.3. dostępu do mediów – prądu, wody, ogrzewania i ogólnego oświetlenia,

9.3.4. odzieży ochronnej i urządzeń ochronnych, które są wymagane ze względu na szczególne okoliczności na miejscu montażu i nie są stosowane przez Zleceniobiorcę,

9.3.5. dostępu do zamykanego pomieszczenia o wskazanej przez Zleceniobiorcę wielkości, które będzie odpowiednio suche, znajdującego się w miejscu montażu, na potrzeby przechowywania towarów, maszyn, urządzeń, materiałów, narzędzi itp., oraz dostępu do pomieszczeń odpowiednich do pracy i odpoczynku dla personelu montażowego wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym,

9.3.6. w celu ochrony mienia Zleceniobiorcy i mienia posiadanego przez monterów na placu budowy, Zleceniodawca zobowiązany jest do podjęcia takich samych środków, jakie podjąłby w celu ochrony własnej własności.

9.4. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem realizacji usługi, które z punktów opisanych w pkt 9.3. będą niezbędne do realizacji usługi oraz muszą być zapewnione przez Zleceniodawcę.

10. Odbiór, przejście ryzyka

10.1. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie szkody, powstałe przed dokonaniem odbioru prac prowadzonych przez Zleceniobiorcę, w tym na mieniu, na osobach, bądź w wykonanych pracach, jeżeli powstały one w wyniku jego działania, bądź zaniechania, w tym w szczególności jeżeli doprowadził on do niebezpiecznej sytuacji, przykładowo związku z dopuszczeniem do jednoczesnej działalności na terenie montażu kilku wykonawców, pod warunkiem, że Zleceniobiorca nie był w stanie zapobiec wystąpieniu szkody poprzez podjęcie powszechnie stosowanych przy pracach tego rodzaju środków ostrożności. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zachowania w takim wypadku podwyższonej staranności.

10.2. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonania odbioru od Zleceniobiorcy wszelkich zrealizowanych usług montażowych i wykonanych prac, pod warunkiem że w toku odbioru nie zostaną stwierdzone żadne wady uznawane za istotne. Uruchomienie instalacji zrealizowanej w ramach usługi równoznaczne jest z dokonaniem jej odbioru.

10.3. Zleceniodawca zobowiązany jest również do dokonywania odbiorów częściowych, jeżeli dana część realizowanych prac może stanowić samodzielny przedmiot odbioru i służyć do samodzielnego wykorzystania.

10.4. Każdy odbiór, niezależnie, czy częściowy, czy też końcowy powinien zostać dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Zleceniobiorcę. W przypadku braku dokonania odbioru w zakreślonym terminie, jeżeli wykonane w wyniku realizacji usługi instalacje zostały przekazane Zleceniodawcy do użytku, bądź zostały uruchomione, czy też są wykorzystywane usługę uważa się za odebraną dwa tygodnie po zawiadomieniu o gotowości do odbioru.

10.5. Wszelkie ryzyka oraz obciążenia związane ze zrealizowanym przedmiotem usługi przechodzą na Zleceniodawcę z chwilą jego odbioru, bądź z upływem dwutygodniowego terminu określonego na podstawie pkt 10.4 powyżej. Powyższe odnosi się również odbiorów częściowych, o ile umożliwia to rodzaj i charakter prowadzonych prac.

10.6. Jeżeli stan zrealizowanego przedmiotu świadczenia, po zakończeniu jego realizacji, a przed dokonaniem odbioru uległ pogorszeniu, w tym w szczególności zniszczeniu lub uszkodzeniu, bez winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia. Jednakże w wypadku takim Zleceniodawca może odliczyć to, co Zleceniobiorca oszczędził z powodu częściowego niewykonania świadczenia.

11. Usługi zdalne

11.1. Przeprowadzanie przez Zleceniobiorcę czynności serwisowych, bądź usług utrzymaniowych po zakończeniu realizacji usługi, bądź dostawie sprzedanych towarów może odbywać się za pomocą środków porozumiewania na odległość, chyba że strony w odrębnym porozumieniu ustaliły inaczej. Realizacja usług, o których mowa w zdaniu poprzednim może odbywać się za pośrednictwem sieci Internet – zdalnego dostępu do systemów objętych umową, pod warunkiem wykorzystania bezpiecznego połączenia internetowego.

11.2. O ile Zleceniobiorca podejmie działania, o których mowa w pkt 11.1. powyżej, uznaje się, że są one przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi dla systemu normami (np. DIN VDE 0833).

11.3. Zleceniobiorca dokumentuje swoje działania w odpowiedni sposób (np. przy wykorzystaniu kart czasu pracy) i udostępnia Zamawiającemu raport z czynności w formie tekstowej niezwłocznie po zakończeniu każdorazowego dostępu zdalnego. Jeżeli Zleceniodawca nie zgłosi zastrzeżeń co do zrealizowanych czynności w ciągu pięciu dni roboczych od dnia doręczenia raportu z czynności, świadczenie uważa się za wykonane prawidłowo. Wszelkie zastrzeżenia również muszą zostać zgłoszone w formie tekstowej.

11.4. Każdy zdalny dostęp odbywa się za pomocą odpowiednio zabezpieczonej metody transmisji. W przypadku zmian w systemie alarmowym dostęp jest udzielany każdorazowo na wniosek Zleceniobiorcy. Szczegóły dotyczące uprawnień dostępu, rodzaju dostępu oraz procesu transmisji Zleceniodawca i Zleceniobiorca określą w odrębnym porozumieniu.

11.5. Zdalny dostęp do sieci Zleceniodawcy powinien być chroniony przed dostępem osób trzecich i zabezpieczony odrębnym hasłem spełniającym aktualne kryteria bezpieczeństwa ustalone między stronami. Połączenie zdalne musi odbywać się za pośrednictwem bezpiecznego odpowiedni szyfrowanego połączenia. Za dostępność systemu i jego zdatność do wykorzystania bezpiecznego połączenia zdalnego odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

11.6. Programy testowe i pomocnicze wykorzystywane przez Zleceniobiorcę są przechowywane u Zleceniodawcy wyłącznie w celu zdalnego dostępu i usuwane po zakończeniu czynności do których sa wymagane, o ile nie są one niezbędne dla funkcjonowania nadzorowanego systemu. Zleceniodawca zostanie poinformowany wszelkich zainstalowanych przez Zleceniobiorcę programach oraz zmianach wprowadzonych w aplikacjach Zleceniodawcy lub jego systemie operacyjnym.

11.7. Wszystkie otrzymane i przesłane podczas dostępu zdalnego dane będą niezwłocznie usunięte przez Zleceniobiorcę lub zwrócone Zleceniodawcy, gdy tylko nie będą konieczne do świadczenia usług za pośrednictwem dostępu zdalnego.

11.8. W przypadku wyłączenia wadliwego sprzętu i/lub przeprowadzenia zdalnego serwisu, w wyniku którego system alarmowy lub poszczególne jego części zostaną chwilowo wyłączone, bądź odłączone, zastosowanie znajdą postanowienia OWU odnoszące się do przeprowadzenia czynności serwisowych lub konserwacyjnych w miejscu posadowienia i działania instalacji. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować osobę kontaktową wyznaczoną przez Zleceniodawcę o przeprowadzonych czynnościach i ich skutkach przed wyłączeniem/wystąpieniem przerwy w działaniu systemu, bądź jego części.

11.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 11.8. powyżej Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić alternatywne, nie mniej skuteczne środki wykrywania i zgłaszania zagrożeń na czas wyłączenia lub przerwy w działaniu systemu lub jego części.

12. Wynagrodzenie z tytułu usług serwisowych i utrzymaniowych, koszty

12.1. Z tytułu realizacji usług określonych w OWU Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalane na podstawie cennika wyznaczającego wartość stawek za godzinę świadczenia usługi przez osoby oddelegowane do tego celu, wysokość dodatków za realizację usługi w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w niedzielę i święta, a nadto w warunkach trudnych oraz za czynności związane z planowaniem, prowadzeniem monitoringu i sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji. Cennik uwzględnia również stawki dotyczące odpowiednio zużycia materiałów, w tym wygenerowania i utylizacji odpadów oraz montażu i przyłączenia obiektu.

12.2. O ile strony nie uzgodniły inaczej, czas przygotowania do świadczenia usługi, jak również czas jej realizacji oraz udzielenia informacji zwrotnych, a nadto czas dojazdu i powrotu z miejsca świadczenia usługi uważa się za godziny podlegające rozliczeniu – wchodzące w zakres realizacji świadczenia.

12.3. Zleceniodawca ponosi koszty prawidłowej i przyjaznej dla środowiska utylizacji części, które mają zostać usunięte w ramach czynności Zleceniobiorcy.

12.4. W celu zdiagnozowania i naprawienia sporadycznie występujących błędów, bądź usterek konieczne może być wykonanie powtarzających się czynności weryfikacyjnych (inspekcji). W takim przypadku Zleceniodawca ponosi również koszty wszelkich powtarzających się działań Zleceniobiorcy zmierzających do zdiagnozowania problemu. Koszty ewentualnej podróży do i z miejsca realizacji czynności diagnostycznych będą naliczane osobno.

12.5. Jeżeli między dniem zgłoszenia gotowości odbioru świadczenia, a dniem dokonania jego odbioru efekty świadczenia uległy częściowej lub całkowitej utracie, bądź pogorszeniu bez winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w wysokości uzgodnionej, pomniejszonej ewentualnie o koszty jakie zobowiązany będzie ponieść w celu przywrócenia efektu świadczenia do satysfakcjonującego poziomu.

12.6. W przypadku zmian w pierwotnie ustalonym zakresie prac wprowadzonych później przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12.7. Wszelkie opłaty pobierane przez podmioty zewnętrzne, w tym również ewentualne daniny publiczno-prawne związane z realizacją usług, w tym między innymi opłaty na rzecz operatorów mediów oraz sieci, policję, straż pożarną lub osoby trzecie pozostające w związku z uzgodnionymi dostawami i świadczonymi usługami ponosi Zleceniodawca.

V. Rękojmia, odpowiedzialność, odszkodowanie

13. Przepisy obowiązujące

13.1. Jeżeli sprzedany przez Zleceniobiorcę towar ma wady, Zleceniodawca może w pierwszej kolejności domagać się od Zleceniobiorcy usunięcia wad, bądź wymiany wadliwego towaru na nowy. Zleceniobiorca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zleceniodawcy.

13.2. Zleceniobiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zleceniodawcy w zakresie wymiany rzeczy na wolną od wad, bądź usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zleceniodawcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zleceniodawcą jest przedsiębiorca, Zleceniobiorca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.

13.3. Zleceniobiorca jako sprzedawca wadliwego towaru daje Zleceniodawcy możliwość samodzielnego demontażu zainstalowanego lub zamocowanego przedmiotu i zainstalowania przedmiotu wolnego od wad po dostarczeniu go przez Zleceniobiorcę, pod warunkiem precyzyjnego przestrzegania instrukcji. Po dostarczeniu przedmiotu sprzedaży Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia przedmiotu przed zamontowaniem lub przymocowaniem pod kątem widocznych wad. W przypadku gdyby przedmiot został zainstalowany lub przymocowany pomimo widocznych wad, Zleceniodawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w stosunku do Zleceniobiorcy.

13.4. Jeżeli naprawa bądź wymiana towaru na wolny od wad się nie powiedzie, Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą (z wyłączeniem osoby fizycznej prowadzacej działalnosć gospodarczą), roszczenia z tytułu wad nie przysługują, jeżeli występują nieznaczne odstępstwa od uzgodnionej jakości lub jeżeli użyteczność przedmiotu umowy jest tylko w nieznacznym stopniu obniżona. Jeżeli przedmiotem odpowiedzialności za wady są prace budowlane, odstąpienie od umowy na podstawie OWU, bądź postanowień umowy jest wyłączone.

14. Przedawnienia, wyłączenia, koszty

14.1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14.2. Zleceniobiorca odpowiada z tytułu rękojmi w stosunku do konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Zleceniodawcy, zaś w przypadku przedsiębiorcy w terminie jednego roku. Jeżeli Zleceniodawcą jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Zleceniobiorca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres jednego roku od dnia wydania rzeczy Zleceniodawcy.

14.3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Zleceniodawcą jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w pkt 14.2. OWU zdanie pierwsze.

14.4. W terminach określonych w pkt 14.4. OWU Zleceniodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

14.5. Roszczenia Zleceniodawcy z tytułu wad zrealizowanych świadczeń montażowych przedawniają się po pięciu latach, roszczenia z tytułu wad pozostałych wykonanych usług niebędących robotami budowlanymi przedawniają się zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru usługi lub w przypadku braku odbioru, z chwilą uznania jej za odebraną.

14.6. Okres gwarancji umownej na zrealizowane usługi wynosi dwa lata na wbudowane lub zamontowane instalacje elektryczne/elektroniczne lub mechaniczne względnie ich części, których konserwacja ma wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji. Jeżeli Zleceniodawca zlecił Zleceniobiorcy w okresie gwarancji przeprowadzenie serwisu i konserwacji instalacji, gwarancja ulega wydłużeniu o okres kolejnych dwóch lat od dnia jej odbioru.

14.7. Jeżeli wady zgłaszane Zleceniobiorcy w ramach roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, bądź nadzwyczajnych warunków zewnętrznych, Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania tego faktu Zleceniobiorcy i wyjaśnienia źródła wady. Zleceniobiorca jest w takim wypadku uprawniony do negatywnego rozpoznania roszczenia Zleceniodawcy. Powyższe znajduje zastosowanie również do wad powstałych w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem konserwacji instalacji, bądź urządzeń lub wad powstałych w wyniku niewłaściwego ich przechowywania. Zleceniodawca powinien na żądanie Zleceniobiorcy złożyć w tym zakresie odpowiednie oświadczenie na piśmie.

14.8. Jeżeli po zgłoszeniu wady okaże się, że zgłoszona wada nie jest wadą objętą gwarancją lub rękojmią i jeżeli okoliczność ta nie została wskazana przez Zleceniodawcę, będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę, związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia wady przez Zleceniodawcę, (koszty transportu, stawki godzinowe pracowników, materiały itp.).

14.9. Każdorazowo w przypadku dostawy towaru przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół odbioru w którym wskaże wszystkie ewentualne wady i uszkodzenia dostarczonego przedmiotu lub przedmiotów i przedstawić dokument ten Zleceniobiorcy w formie papierowej podczas zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

15. Ogólne informacje o odpowiedzialności

15.1. Postanowienia punktu 16 i 17 niniejszego OWU, w zakresie w jakim prowadzą one do ograniczenia odpowiedzialności stron, pozostają bez wpływu na odpowiedzialność z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy.

15.2. Analogicznie do punktu 15.1. OWU żadnym ograniczeniom nie podlega odpowiedzialność wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikające z narażenia życia i zdrowia, bądź uszkodzenia ciała, stanowiące następstwo naruszenia obowiązków przez Zleceniobiorcę, bądź jego przedstawicieli prawnych, jak również z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

15.3. Zleceniobiorca nie odpowiada za pogorszenie stanu towarów, bądź zrealizowanej usługi będące skutkiem wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z nimi, nadmiernego obciążenia, działania czynników atmosferycznych, działania siły wyższej, wykorzystywania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwie przeprowadzonych przez osoby trzecie prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego oraz takich czynników chemicznych, fizycznych, elektromechanicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane w umowie, bądź specyfikacjach technicznych towarów.

16. Odpowiedzialność za szkody

16.1. Roszczenia odszkodowawcze związane z realizacją umowy, powinny zostać w pierwszej kolejności zgłoszone Zleceniodawcy w formie pisemnej w terminie jednego roku od dnia zrealizowania przez Zleceniobiorcę dostawy przedmiotu sprzedaży lub od dnia odbioru zrealizowanego świadczenia.

16.2. Wszelkie roszczenia, które nie są objęte punktem 16.1, powinny zostać zgłoszone Zleceniobiorcy w terminie trzech miesięcy od chwili, gdy Zleceniobiorca, jego prawni przedstawiciele lub osoby, którym powierzył wykonanie zobowiązania, dowiedzieli się o zdarzeniu powodującym szkodę. Jeżeli w tym terminie nie można jeszcze ustalić wysokości szkody, należy podnieść ten fakt, przy zgłoszeniu. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej wymaga zachowania formy pisemnej.

16.3. Zleceniodawca jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia Zleceniobiorcy lub osobom przez niego upoważnionym, wszelkich informacji oraz dokumentów w celu umożliwienia Zleceniobiorcy dokonania wszelkich niezbędnych ustaleń dotyczących przyczyny powstania szkody, jej przebiegu oraz wysokości szkody. Wydatki i koszty poniesione przez Zleceniobiorcę wygenerowane w wyniku niewywiązania się przez Zleceniodawcę z wyżej wymienionych zobowiązań ponosi kontrahent.

16.4. Zleceniobiorca odpowiada za szkody następcze, będące skutkiem wadliwego zrealizowania usługi bądź świadczenia objętego umową, jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również osobistej odpowiedzialności przedstawicieli, pomocników i innych osób działających w imieniu Zleceniobiorcy.

16.5. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkody rzeczowe i majątkowe w przypadku szkód spowodowanych lekkim zaniedbaniem przez jego przedstawiciela prawnego, bądź pełnomocnika lub prokurenta jest ograniczona do typowych i przewidywalnych następstw w porównywalnych transakcjach tego typu oraz podlega ograniczeniu kwotowemu do wartości określonej w odrębnej umowie. Odpowiedzialność za inne przypadki zawinionego spowodowania szkód rzeczowych i majątkowych, w szczególności wywołanych rażącym niedbalstwem, nie ulega modyfikacji.

16.6. Odpowiedzialność osób zatrudnionych przez Zleceniobiorcę za szkody rzeczowe i majątkowe jest również ograniczona do typowych i przewidywalnych następstw w porównywalnych transakcjach tego typu oraz podlega ograniczeniu kwotowemu do wartości określonej w odrębnej umowie, w przypadku szkód będących skutkiem lekkiego zaniedbania. Odpowiedzialność za inne przypadki zawinionego spowodowania szkód rzeczowych i majątkowych, w szczególności wywołanych rażącym niedbalstwem nie ulega modyfikacji.

17. Odpowiedzialność za wady oprogramowania

17.1. Zleceniobiorca będzie świadczył swoje usługi w zakresie dostawy i obsługi oprogramowania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, technologii i doświadczenia. Należy przy tym pamiętać, że nie jest możliwe stworzenie oprogramowania całkowicie pozbawionego błędów. Przedmiotem odpowiedzialności, o której mowa w przedmiotowym punkcie są ewentualne wady, bądź błędy programu, który powinien nadawać się do użytkowania zgodnego z opisem programu, wskazanym w odrębnej umowie. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Zleceniobiorcy z tytułu ewentualnego nieodpłatnego usunięcia wad, bądź dostarczenia Zleceniodawcy programu wolnego od wad zgodnie z postanowieniami OWU dotyczącymi rękojmi. Ponadto Zleceniobiorca gwarantuje, że nośnik, na którym program zostanie przekazany Zleceniodawcy, w momencie przekazania go kontrahentowi, nie będzie posiadał żadnych wad materiałowych ani produkcyjnych.

17.2. Mając na uwadze postanowienia pkt 17.1. powyżej nie jest możliwe przypisanie Zleceniobiorcy odpowiedzialności wykraczającej poza zakres standardowej odpowiedzialności za wady i błędy programu. W szczególności Zleceniobiorca nie odpowiada za spełnienie przez funkcje programu wymagań Zleceniodawcy lub ich współdziałanie ze sprzętem i oprogramowaniem nie dostarczonym przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór oprogramowania i jego kompatybilność z pozostałym oprogramowaniem zainstalowanym u Zleceniodawcy, a nadto za jego instalację i użytkowanie oraz za uzyskanie zamierzonych rezultatów. Jeżeli program dostarczony przez Zleceniobiorcę jest wykorzystywany do pracy na sprzęcie własnym Zleceniodawcy, odpowiedzialność za wady ponoszona przez Zleceniobiorcę odnosi się wyłącznie do dostarczonego oprogramowania.

17.3. Oprogramowanie zostanie dostarczone lub udostępnione Zleceniobiorcy w wersji aktualnej na chwilę zawarcia umowy. Ewentualne dostarczenie lub udostępnienie Zlecenidoawcy aktualizacji oprogramowania, nie stanowi uznania, bądź potwierdzenia jakiejkolwiek wady oprogramowania lub odpowiedzialności Zleceniobiorcy. Zakup, bądź instalacja aktualizacji oprogramowania przez Zleceniodawcę nastąpi każdorazowo za odrębnym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnego porozumienia, bądź oferty Zleceniobiorcy.

VI. Pozostałe postanowienia

18. Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie

18.1. Oferty i dokumenty projektowe Zleceniobiorcy udostępnione Zleceniodawcy są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez jego wyraźnej pisemnej zgody. Zleceniodawca nie ma prawa udostępniać osobom trzecim informacji otrzymanych w ramach ofert, chyba że są one powszechnie znane. Zleceniobiorca zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazane, bądź udostępnione Zleceniodawcy objęte są prawami autorskimi, w szczególności w odniesieniu do projektów, koncepcji, dokumentacji, rysunków i obliczeń.

18.2. Programy przekazane przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy do użytkowania są chronione prawem autorskim. Zleceniobiorca jest uprawniony do udzielenia Zleceniodawcy licencji na korzystanie z przekazanego oprogramowania. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z tych programów wyłącznie dla siebie i wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na zasadach opisanych w osobnym dokumencie licencyjnym. Przyjmując programy Zleceniodawca, zobowiązuje się nie kopiować ich, ani nie zlecać ich kopiowania bez zgody Zleceniobiorcy, nie sporządzać ani nie zlecać sporządzania kopii opisów programów oraz nie udostępniać programów lub ich kopii nieupoważnionym osobom trzecim.

18.3. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w punktach 18.1. i 18.2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych.

19. Ochrona danych osobowych

19.1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z OWU oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

19.2. Na podstawie niniejszego OWU nie będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

19.3. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe:

19.3.1. osób reprezentujących strony, kontaktowych lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z zawartych umów w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu;

19.3.2. pracowników lub współpracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub realizujących poszczególne zadania wynikające z zawartych umów w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, posiadane uprawnienia lub kwalifikacje oraz dane zawarte w dokumentach, wydanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, potwierdzające posiadane uprawnienia lub kwalifikacje, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z postanowień umowy;

19.3.3. pracowników lub współpracowników realizujących zadania wynikające z zawartych umów w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administrowanym przez Zleceniodawcę oraz ochrony mienia Zleceniodawcy, jeżeli wynika to z wewnętrznych przepisów Zleceniodawcy (wydanie przepustek, identyfikatorów oraz określenie dostępu do pomieszczeń lub obszarów) i wynika z postanowień zawartej na podstawie OWU umowy.

19.4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w pkt 19.3., do celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie zawartej umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.

19.5. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania niezbędnych organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osoby zatrudnione, które będą miały dostęp do danych osobowych udostępnionych wzajemnie przez strony oraz do nadania im stosownych uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Osoby zatrudnione i współpracownicy stron zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych drugiej strony.

19.6. Każda ze stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej strony obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w pkt 19.3. OWU, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść klauzuli informacyjnej drugiej strony.

19.7. W zakresie, w jakim system bezpieczeństwa, który ma zostać utworzony przez Zleceniobiorcę, jest odpowiedni lub przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za konfigurację i działanie tego systemu zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Usługi doradcze świadczone przez Zleceniobiorcę w tym zakresie są niewiążące i nie zastępują środków ochrony danych wymaganych po stronie Zleceniodawcy, takich jak przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO. Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za dochowanie wymogów technicznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych (np. ochrona danych poprzez projekt techniczny lub poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne), nawet jeśli Zleceniobiorca dołoży starań, aby system zaprojektowany w porozumieniu ze Zleceniodawcą był zgodny z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych w momencie jego odbioru.

19.8. W przypadku, gdy czynności wykonywane przez drugą stronę, na podstawie niniejszego OWU, bądź umowy zawartej na ich podstawie, wyczerpywałby znamiona powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO, administrator danych osobowych powierzy drugiej stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania postanowień umowy.

20. Bezpieczeństwo IT

20.1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących ich przepisów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Zobowiązują się oni do niezwłocznego informowania drugiej strony umowy o wszelkich lukach w zabezpieczeniach i/lub złośliwym oprogramowaniu oraz atakach na urządzenia objęte umową i związane z nimi oprogramowanie oraz do podjęcia wspólnych środków zaradczych.

20.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo informatyczne w siedzibie Zleceniodawcy ani za szkody i niedogodności spowodowane naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego na skutek zaniechania, bądź niedochowania należytej staranności ze strony Zleceniodawcy, w tym w szczególności poprzez brak obsługi i konserwacji, bądź zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Zleceniodawcę w odniesieniu do jego systemu przetwarzania danych i sieci, w szczególności tych z dostępem do Internetu, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa odpowiadającymi aktualnemu stanowi technologii.

21. Modyfikacje/rozszerzenia

21.1. Modyfikacje i rozszerzenia, a także zmiany lokalizacji systemów wykrywania zagrożeń wymagają przeprowadzenia testów funkcjonalnych zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi (DIN VDE 0833-1). Zleceniodawca jako użytkownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie tych testów i ponosi ich koszty. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o konieczności przeprowadzenia takich testów i wykona je za odrębnym wynagrodzeniem po złożeniu stosownego zamówienia.

21.2. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 21.1. powyżej zostaną uznane za istotną ingerencję w działanie instalacji, to przed ponownym przekazaniem jej do odbioru i eksploatacji może być konieczna weryfikacja skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania całości systemu, łącznie z przewidywanym współdziałaniem poszczególnych systemów, przeprowadzona przez zewnętrznych specjalistów, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi sposobu przeprowadzania badań, obowiązującymi na terenie kraju posadowienia systemu lub instalacji. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie specjalisty i pokrycie kosztów przeprowadzenia przez niego badania, a nadto za regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych nieruchomości i znajdujących się na niej instalacji oraz systemów zgodnie z wymogami nakładanymi na Zleceniodawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Udział Zleceniobiorcy w takich badaniach i przeglądach podlega odrębnemu rozliczeniu.

22. Pozostałe postanowienia

22.1. W przypadku transmisji danych przy wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej lub innych mediów transmisyjnych, Zleceniobiorca nie będzie oferował zwiększonego bezpieczeństwa nawiązania połączenia i transmisji komunikatów, niż jest to właściwe dla tego rodzaju usługi transmisyjnej.

22.2. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ryzyka, zakłócenia w pracy, szkody, koszty i sankcje związane z ochroną danych wynikające z zakłóceń lub awarii sieci Zleceniodawcy, w której zintegrowane są dostarczone/zainstalowane przez niego urządzenia bezpieczeństwa.

22.3. Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług podwykonawców w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z OWU oraz umów zawartych na jego podstawie

22.4. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do nabycia części zamiennych, jeżeli ich nabycie wiązałoby się z nadmiernymi nakładami ekonomicznymi lub jeżeli ich nabycie jest niemożliwe.

23. Prawo właściwe, właściwość sądu

23.1. Prawem właściwym dla interpretacji przedmiotowego OWU oraz wszelkich stosunków prawnych zawartych między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą na jego podstawie jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Strony wyłączają zastosowanie prawa obcego, bądź międzynarodowego, nawet jeżeli Zleceniodawca ma miejsce zamieszkania, bądź siedzibę poza granicą RP.

23.2. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania wszelkich sporów wynikłych na podstawie, bądź w związku z realizacją postanowień przedmiotowego OWU, bądź umów zawartych na jego podstawie, we wszystkich przypadkach, poza umowami zawartymi z konsumentami, będzie sąd ustalony ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.

23.3. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany, ani też nie wyraża zgody na prowadzenie postępowań arbitrażowych w zakresie sporów z konsumentami, chyba że obie strony takiego sporu wyrażą na to odrębną zgodę.

23.4. Wszelkie zmiany Umowy oraz jej rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Analogicznie wszelkie uzgodnienia ustne, jak również umowy dodatkowe, zapewnienia i uzgodnienia odbiegające od postanowień OWU, bądź zawartych na jego podstawie umów wymagają zachowania formy pisemnej od rygorem nieważności.

23.5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień przedmiotowego OWU, nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień OWU, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem ważnym i skutecznym, odzwierciedlającym w najbliższy możliwy sposób pierwotną wolę stron, mającym podobne, lecz w żadnym razie nie gorsze konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istoty zawartej przez strony umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej.